Försäljning till minderåriga

Vår butik säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

-

Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR

Tullhuset Living AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund. De lagliga grunder som är aktuella för Tullhuset Living AB är fullgörande av avtal, intresseavvägning, samtycke, uppfyllande av rättslig förpliktelse.

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, reklamationsärenden, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. 

Vi behandlar och lagrar de uppgifter du själv lämnar till oss vid beställning. När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom;

 

 • ·      Namn
 • ·      Adress
 • ·      Personnummer
 • ·      E-postadress namn, adress, personnummer och e-postadress.
 • ·      Orderinformation

 

Samtidigt lämnar du samtycke till att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av informationen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades 

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden mot kund (t.ex. fullföljning av köp, reklamationsärenden, informationsutskick) 

 

Personuppgifter till tredje part
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 

1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 
3) Marknadsföring (print och distribution, nyhetsbrev, sociala medier).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller nyhetsbrevet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 

1) Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter såsom logistikföretag och speditörer. 
3) Företag som erbjuder betallösningar t ex kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

 

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering


Lagringsperiod
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:

 

 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om:
 • ·      Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • ·      Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • ·      Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Tullhuset Living har gjort och det saknas berättigat intresse för Tullhuset Living som väger tyngre
 • ·      Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • ·      Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • ·      Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Tullhuset Living omfattas av
 • ·      Personuppgifterna har samlats in från dig när du var under 13 år i samband mer erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medie

 

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bl a om:

 

 • ·      Behandlingen behövs för att utöva någons rätt till yttrande- och informationsfrihet
 • ·      För att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • ·      För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 

Rätt till dataportabilitet:

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Tullhuset Living överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

-

Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Anti-SPAM policy

Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.